parallax background

Grammatica

Kinderen met TOS hebben vaak moeite met de grammaticale structuren van taal. Ze maken kortere zinnen en meer grammaticale fouten. De complexiteit van de zinnen blijft beperkt.

parallax background

Grammaticale problemen grijpen diep in op de taalontwikkeling. Je hebt kennis van zinsbouw nodig om zinnen goed te begrijpen en te produceren.

Bijvoorbeeld:
Tussen de appels liggen peren.
Tussen de peren liggen appels.

Twee korte zinnen, maar de woordvolgorde bepaalt de betekenis. Grammatica speelt ook een rol bij het leren van nieuwe woorden en het kunnen vertellen van een verhaal. Door de problemen in grammatica zijn kinderen met TOS niet altijd in staat om hun boodschap goed over te brengen. Problemen in de grammatica leiden ook tot problemen bij het begrijpend lezen en daarmee dus bij het leren, zoals bij de zaakvakken.

Lees verder

1Artikel: Taalverwerving bij kinderen
Klik hier  voor het artikel van de Taalcanon over taalverwerving bij kinderen als deze niet vanzelf gaat. Hierbij wordt de vraag gesteld: Wanneer heeft een kind TOS? In het artikel wordt een duidelijk voorbeeld gegeven van twee kinderen die een verhaaltje navertellen waarvan een kind TOS heeft en het andere kind niet.
2Artikel: Behandeling voor grammaticale problemen bij kinderen van 10+ jaar met TOS.
Lees hier een wetenschappelijk artikel uit het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie over Metataal, een behandeling voor grammaticale problemen bij kinderen van 10+ jaar met TOS. Het is een methode die logopedisten kunnen inzetten tijdens de behandeling.

AAN DE SLAG - GRAMMATICA

25 september 2018

FIT Digitaal, een interactief taalprogramma

Een interactief taalprogramma waarin de zinsbouw wordt gestimuleerd door middel van taalspelletjes.Het programma is vrij toegankelijk via de website.
25 september 2018

MetaTaal: Multimodale en metalinguïstische taaltherapie

Het Auris Cursuscentrum organiseert meerdere keren per jaar een studiedag voor logopedisten gericht op het behandelen van grammaticale problemen bij oudere leerlingen door middel van MetaTaal.
25 september 2018

‘Zinsbouw en Verhaalopbouw’

Er worden handreikingen gedaan en tips gegeven voor in de klas. We richten ons hierbij op leerlingen in  de basisschoolleeftijd.