parallax background

Alle materialen met betrekking tot TOS op een rij.

 

Alle materialen

25 september 2018

‘Ervaar TOS’

Een praktisch ervaringscircuit met daarin een tiental opdrachten gericht op het ervaren van een TOS.
25 september 2018

Goal Attainment Scaling

Goal Attainment Scaling is een goede manier om individuele doelen te stellen voor leerlingen met een TOS om hun ontwikkelstappen (hoe klein ook) te volgen. Met […]
25 september 2018

Pragmatische taalproblemen bij kinderen met TOS

Uit het Tijdschrift voor Stem- Spraak- en Taal Pathologie
25 september 2018

Website: ‘Logopedie en Gehoor’ 

Op deze website staat informatie over problemen die met het gehoor te maken hebben.
30 november 2020

Gevoelensposter en gevoelsthermometers

Voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kan het moeilijk zijn emoties te verwoorden. De poster helpt om te zeggen wat je denkt en voelt.
25 september 2018

Informatie over soloapparatuur

Het onderliggende doel van solo apparatuur is dat de stem van de leerkracht weer verstaanbaar wordt overgedragen op de leerling.
19 september 2018

Signaleringsposter

Heeft Jos ’n TOS? Posters die je helpen om snel een taalontwikkelingsstoornis te herkennen.
25 september 2018

Voorlezen

Voorlezen is een effectieve manier om de woordenschatontwikkeling van kinderen met TOS te stimuleren.
19 september 2018

De Signaleraar

Logopedische informatie voor leerkrachten in het basisonderwijs (Huesman, E. & Sande, I. van de (2014).
25 september 2018

Handreiking communicatieve redzaamheid van Siméa.

Deze handreiking biedt handvatten voor het beschrijven van taal- en communicatiegedrag (de communicatieve redzaamheid) van de leerling.
25 september 2018

LinC Therapieprogramma

Voor Auditieve verwerkingproblemen Stap-voor-stap aanpak voor het aanleren van aanleren van strategieën die auditieve verwerkingsproblemen compenseren.
25 september 2018

Opbrengstgericht werken

Observatie-instrument Opbrengstgericht werken in de klas (vanaf pagina 18), ontwikkeld door de KPC-Groep.
25 september 2018

TOS Beleving

Workshop in de vorm van een onderdompeling voor professionals die werken met kinderen met TOS
25 september 2018

Brochure: Meer en beter woorden leren

De brochure van Marianne Verhallen over de relatie tussen taalvaardigheid en schoolsucces.
25 september 2018

Leerlingen met TOS mondiger en communicatief redzamer

algemene tips voor in de klas om leerlingen met TOS mondiger en communicatief redzamer te maken
25 september 2018

Zien is snappen

Een visuele handleiding voor leerkrachten voor het geven van taalonderwijs aan groep 1 t/m 4.
25 september 2018

‘De bovenkamer’

Het boek is bedoeld voor leerlingen van 8-14 jaar met Nederlands als tweede taal. Daarnaast is er een handleiding voor de leerkracht waarin handvatten worden aangereikt: […]
25 september 2018

Kennismakingsmodule GAS Geven

In de kennismakingsmodule GAS Geven is een formulier te vinden waarmee een GAS-schaal gemaakt kan worden inclusief instructies bij deze werkwijze.
25 september 2018

‘Taalproductie en Taalgebruik: Hoe geef je taal vorm?’ 

Deze cursus is gericht op de specifieke problemen die kinderen met TOS ervaren bij zinsopbouw, verhaalopbouw en gespreksontwikkeling.
19 september 2018

TOS en meertaligheid 

De Siméa handreiking TOS en meertaligheid. Met onder andere een beslisboom voor diagnostiek en een anamneseformulier meertaligheid.
25 september 2018

Paper: Een goede woordenschat

De brochure “Een goede woordenschat: een basis voor een goede schoolloopbaan” van Kees Vernooy.
25 september 2018

Aan de slag met taal

De workshop gaat over het stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen met TOS.
19 september 2018

Test: algemene taalontwikkeling van SNEL

De SNEL-test is een korte test om een algemeen beeld te krijgen van de taalontwikkeling van een kind.
25 september 2018

Workshop Sociaal Vaardig Communiceren

In deze workshop worden handvatten aangereikt om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS te ondersteunen.
25 september 2018

Protocol: leesonderwijs en leesbegeleiding

Het protocol leesonderwijs en leesbegeleiding voor kinderen met ernstige taal- en/of spraakmoeilijkheden.
25 september 2018

Website: Auditieve verwerkingsproblemen

Website voor logopedisten die kinderen in de basisschoolleeftijd met auditieve verwerkingsproblemen behandelen. Behandelmogelijkheden, -suggesties en behandelmaterialen.
25 september 2018

Hulpwaaier rondom TOS

Tips en strategieën voor het stimuleren van de taalontwikkeling, vergemakkelijken van de communicatie, leren en sociaal functioneren.
25 september 2018

Begeleiden van kinderen met TOS en dyslexie

Wanneer kinderen met een taalontwikkelingsstoornis ook dyslexie hebben, kan dat net om andere accenten vragen.
30 november 2020

Praatplaat over de mogelijke oorzaken van TOS

Wat zijn de mogelijke oorzaken van een TOS? Deze praatplaat van Auris geeft daar informatie over. Op de voorzijde staat een tekening en op de achterzijde […]
25 september 2018

Handboek Taalontwikkelingsstoornissen

Hierin is informatie te vinden over signalering, diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met TOS.
25 september 2018

Adaptief onderwijs

Artikel van Jos Cöp op Wij-leren.nl waarin hij beschrijft wat adaptief onderwijs is en waarin hij voorbeelden geeft van adaptief onderwijs.
19 september 2018

Vragenlijst: Signaleren

De lijst heeft tot doel het signaleren van taal en/of spraakproblemen bij kinderen in de onderbouw van het regulier onderwijs.
25 september 2018

Elk woord telt:  “Omgaan met een taalontwikkelingsstoornis / TOS

Het boek (van Deij  – 2017) bevat informatie, tips en ervaringsverhalen over taal en TOS.
25 september 2018

Differentiëren in de klas

Artikel van Wij-leren.nl over de mogelijkheden om te differentiëren in de klas. Verschillende leerlingen betekent verschil in niveaus en onderwijsbehoeften. 
25 september 2018

Vergroten communicatieve redzaamheid

Logopedische cursussen van Kentalis gericht op het vergroten van de communicatieve redzaamheid van kinderen.
25 september 2018

Toelaatbaarheidsbepaling voor ondersteuning

Richtlijn van Siméa voor de toelaatbaarheidsbepaling voor ondersteuning voor leerlingen met TOS binnen het regulier onderwijs.
25 september 2018

Logo3000

Logo 3000  is een programma voor het uitbreiden van het woordenschataanbod in de kleuterjaren.
26 september 2018

Borgingstools

De Borgingstools Binnen het Project TOS in Beeld zijn er twee borgingstools ontwikkeld (een logboek en een checklist) om opgedane kennis over TOS op te slaan binnen de school […]
25 september 2018

FIT Digitaal, een interactief taalprogramma

Een interactief taalprogramma waarin de zinsbouw wordt gestimuleerd door middel van taalspelletjes.Het programma is vrij toegankelijk via de website.
25 september 2018

Handleiding: Taal100

Taal100 van het Expertisecentrum Nederlands, een praktische handleiding voor leerkrachten, taalcoördinatoren en onderwijsadviseurs om het taalonderwijs en de interactie te stimuleren.
25 september 2018

‘Communicatieve taaltherapie voor kinderen’ 

In deze uitgave van Rodenburg-van Wee, Koopman & de Wit, (2013) wordt beschreven waarom en hoe logopedisten doelgericht kunnen werken met leerlingen met TOS.
25 september 2018

Adaptieve leeromgeving

Artikel van Wij-leren.nl over een adaptieve leeromgeving en de rol van de leerkracht daarin. Het artikel zoomt in op de digitale leeromgeving als een aanvulling op leerkrachtinstructie.
25 september 2018

Cursus: Woordenschat ontwikkeling

Auris biedt een cursus aan rondom de woordenschatontwikkeling van kinderen met TOS. In deze cursus komen ook handelingsgerichte adviezen aan bod om de woordenschat te stimuleren.
25 september 2018

‘Zinsbouw en Verhaalopbouw’

Er worden handreikingen gedaan en tips gegeven voor in de klas. We richten ons hierbij op leerlingen in  de basisschoolleeftijd.
25 september 2018

Mindmappen binnen onderwijs

In deze cursus wordt uitgelegd op welke manier je mindmaps kunt toepassen binnen het onderwijs om leerlingen te ondersteunen tijdens het leerproces.
25 september 2018

‘Handreiking Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs’

De ‘handreiking Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs’ van de PO-Raad. Hierin staan leerroutes beschreven voor leerlingen die een individuele leerlijn volgen omdat ze problemen hebben in de […]
25 september 2018

Boek: op woordenjacht

Het boek “Op Woordenjacht” laat zien hoe leerkrachten de gehele dag kansen kunnen creëren voor woordenschatonderwijs voor alle kinderen in alle groepen. 
25 september 2018

Artikel: Oorkappen in de klas

Erwin Baas, audioloog binnen Kentalis, over het gebruik en het effect van oorkappen in de klas.
25 september 2018

TOS en co-morbiditeit

Cursus over het begeleiden van kinderen met TOS/ASS.
25 september 2018

Programma: Spraaktaal kids 

Voor een kind met TOS is het van groot belang om inzicht te hebben in zijn of haar eigen problematiek.
19 september 2018

TOS-CHECK APP

Met de TOS-check app test je op een laagdrempelige en eenvoudige manier het spraaktaalniveau van een kind.
25 september 2018

Bouwen aan een Adaptieve School

Het project Bouwen aan een Adaptieve School (BAS) biedt teamgerichte begeleiding om adaptief onderwijs te realiseren.
25 september 2018

Werkmap fonemisch bewustzijn

Aan de slag met klanken en letters in groep 1 en 2. Waarmee leerkrachten gestructureerd en didactisch aan de klankontwikkeling van kinderen kunnen werken.
25 september 2018

TOS voor kinderen van elke leeftijd

Een app over TOS voor kinderen van elke leeftijd, om samen met het kind te bekijken.
25 september 2018

Cursus: Verstaanbaarheid van jonge kinderen

In deze cursus van Kentalis komen de oorzaak, gevolgen en behandeling van verstaanbaarheidsproblemen aan bod.
25 september 2018

Rezulto onderwijsadvies

Rezulto Onderwijsadvies traint en begeleidt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals in het vergroten van taal-, lees- en leerprestaties door het stimuleren van woordenschatontwikkeling.
25 september 2018

Cursus: Woordenschatverwerving

Kentalis biedt cursussen rondom woordenschatverwerving en woordenschatdidactiek bij taalzwakke leerlingen en leerlingen met TOS.
25 september 2018

Digitale prentenboeken

Digitale prentenboeken kunnen de woordenschatontwikkeling van kinderen ondersteunen en kunnen via digitale media bekeken en beluisterd worden.
25 september 2018

Taallijn: interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 van het Expertisecentrum Nederlands, een praktische leerlijn om taal en interactie te stimuleren.
25 september 2018

Nederlandse Grammatica

Klik hier voor een waardevolle website over Nederlandse grammatica.​
25 september 2018

MetaTaal: Multimodale en metalinguïstische taaltherapie

Het Auris Cursuscentrum organiseert meerdere keren per jaar een studiedag voor logopedisten gericht op het behandelen van grammaticale problemen bij oudere leerlingen door middel van MetaTaal.
25 september 2018

Procesbeschrijving en Kwaliteitsindicatoren voor het onderwijs

Document ‘Procesbeschrijving en Kwaliteitsindicatoren voor het onderwijs aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis’ van Siméa.
25 september 2018

Zo leren peuters en kleuters met een TOS woorden

Artikel van Marike Kempen (2016) over het leren van woorden door peuters en kleuters met TOS.
25 september 2018

‘Sociaal Vaardig Communiceren’ 

Deze cursus gaat over hoe we kinderen sociaal vaardiger kunnen maken en wordt er stap voor stap gewerkt aan de sociale vaardigheden van kinderen.
25 september 2018

Differentiatie in de klas

Via CPS, een adviesbureau voor het onderwijs, worden regelmatig cursussen gegeven rondom differentiatie in de klas.
30 november 2020

Gevoelenskaarten

Werk je met kinderen en heb je ook behoefte aan visuele ondersteuning bij het bespreken van emoties? Dan is dit misschien interessant voor jou!
25 september 2018

‘Het afgrenzen en de co-morbiditeit van TOS en andere stoornissen.’

Artikel van Siméa nav het congres TaalStaal
 
26 september 2018

Borgingstools

De Borgingstools Binnen het Project TOS in Beeld zijn er twee borgingstools ontwikkeld (een logboek en een checklist) om opgedane kennis over TOS op te slaan binnen de school […]
25 september 2018

Leerlingen met TOS mondiger en communicatief redzamer

algemene tips voor in de klas om leerlingen met TOS mondiger en communicatief redzamer te maken
25 september 2018

Hulpwaaier rondom TOS

Tips en strategieën voor het stimuleren van de taalontwikkeling, vergemakkelijken van de communicatie, leren en sociaal functioneren.